سنگ رطوبت ساز توتون

سنگ رطوبت توتون پیپ یا سنگ رطوبت ساز توتون اولین بار توسط ماسترو رحیمی در ایران ساخته شد و در اختیار اسموکر ها قرار گرفت و هم برای توتون پیپ و هم برای توتون سیگار پیچ مورد استفاده قرار گرفته است.
مدل های خارجی سنگ رطوبت هم موجود است.
آموزش های استفاده از سنگ رطوبت در وب سایت و در کنار محصول سنگ رطوبت توتون پیپ درج شده است.

نمایش دادن همه 7 نتیجه