مایع رطوبت ساز پیپ

محصول مایع رطوبت ساز پیپ، از تولیدات ماسترو رحیمی با خلوص خاصی و جوری تنظیم شده است که اگر بخواهید توتون پیپ خود را در زمانی کوتاه رطوبت رسانی کنید مورد توجه اسموکر های پیپ قرار گرفته است .

یک بار اسپری این مایع رطوبت ساز پیپ روی توتون پیپ خشک شده شما در زمانی کوتاه بدون افت کیفیت توتون شما آن را مرطوب و دوباره احیا می کند .

نمایش یک نتیجه