آموزش استفاده از سنگ رطوبت ساز توتون

۵دقیقه داخل آب تمیز
( جوشیده شده سرد شده )
سپس داخل توتون گذاشته شود
بهتر است بین توتون و سنگ ،
کاغذ یا فاصله ای باشد
و بهترین محل نگهداری توتون جار مخصوص می باشد