استند چوبی

۱۸ تایی چوبی استاندارد

کلکسیون مصرفی و نیاز حداقلی یک پیپ کش

مناسب جهت ساماندهی و نگهداری بهتر و حفاظت در برابر ضربات و صدمات وارده به پیپ