جار تخصصی نگهداری توتون

265.000

جار

بسیار با کیفیت
ایتالیایی

ظرفیت ٧۵٠ ml