جلد چرم طبیعی سیگار برگ

تومان695.000

به همراه سه غلاف فلزی سیگار برگ کوهیبا
( غلاف خالی است تا سایز سیگلو شش در آن جا می شود )
مخصوص حمل و نقل و نگهداری کوتاه مدت سیگاربرگ