رطوبت رسان سریع توتون

تومان25.000

pasahumi spray 🌬
رطوبت رسان سریع توتون پاساهومی
Tobacco is extremely hygroscopic material – That means it is affected by the ambient moisture content of the surrounding air . If the humidity level of the surrounding air is low , moisture is drawn from the tobacco , drying it out .
Pasahumi ( Pasargadtabac humidifier Spray ) is invaluable to any smoker who wants to keep their tobacco fresh .
Spray it on your tobacco and recharge your tobacco’s moisture easily .

جهت رطوبت رسانی سریع به توتون در صورت کم بودن رطوبت آن ، براحتی با اسپری کردن با فاصله 20 سانتیمتری از سطح توتون در مواقع ضروری رطوبت مناسب را فراهم کنید .