زیردستی چوبی تخصصی هوادهی توتون

195.000

‌‌‎نسل جدید زیردستی چوبی تخصصی هوادهی توتون
برای اولین بار در ایران
چوب راش گرجستان