سنگ رطوبت ساز توتون بزرگ

تومان55.000

مناسب توتون های دویست گرمی به بالا
۵دقیقه داخل آب سپس داخل توتون گذاشته شود
بهتر است بین توتون و سنگ ،
کاغذ یا فاصله ای باشد
و بهترین محل نگهداری توتون جار مخصوص می باشد