سنگ رطوبت ساز توتون بزرگ

تومان55.000

مناسب توتون های دویست گرمی به بالا

جهت رطوبت رسانی به حجم توتون انبار شده شما

برای استفاده از این سنگ آن را به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه در آب مقطر و یا آب تصفیه شده جهت جذب رطوبت و اشباع شدن سنگ قرار داده سپس آن را جهت رطوبت رسانی به حجم توتون مورد نظر خودتان در کنار توتون و ترجیحاً بدون ارتباط مستقیم با توتون قرار دهید ، بهتر است بین توتون و سنگ ، کاغذ یا فاصله ای باشد
و بهترین محل نگهداری توتون جار مخصوص می باشد