سنگ رطوبت ساز توتون کوچک

سنگ رطوبت ساز توتون کوچک
مناسب توتون های صد گرمی یا کمتر

جهت رطوبت رسانی به حجم توتون انبار شده شما

برای استفاده از این سنگ آن را به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه در آب مقطر و یا آب تصفیه شده جهت جذب رطوبت و اشباع شدن سنگ قرار داده سپس آن را جهت رطوبت رسانی به حجم توتون مورد نظر خودتان در کنار توتون و ترجیحاً بدون ارتباط مستقیم با توتون قرار دهید ، بهتر است بین توتون و سنگ ، کاغذ یا فاصله ای باشد
و بهترین محل نگهداری توتون جار مخصوص می باشد