سنگ رطوبت ساز توتون کوچک

30,000 تومان

سنگ رطوبت ساز توتون کوچک
مناسب توتون های صد گرمی یا کمتر
۵دقیقه داخل آب سپس داخل توتون گذاشته شود
بهتر است بین توتون و سنگ ،
کاغذ یا فاصله ای باشد
و بهترین محل نگهداری توتون جار مخصوص می باشد