سنگ رطوبت ساز توتون کوچک

تومان35.000

سنگ رطوبت ساز توتون کوچک
مناسب توتون های صد گرمی یا کمتر
۵دقیقه داخل آب سپس داخل توتون گذاشته شود
بهتر است بین توتون و سنگ ،
کاغذ یا فاصله ای باشد
و بهترین محل نگهداری توتون جار مخصوص می باشد