سنگ رطوبت ساز توتون

30,000 تومان

کوچک مناسب توتون های صد گرمی یا کمتر ١۵٠٠٠تومان،بزرگ مناسب بالای ١٠٠ گرم