سنگ رطوبت ساز توتون

تومان35.000

کوچک مناسب توتون های صد گرمی یا کمتر ١۵٠٠٠تومان،بزرگ مناسب بالای ١٠٠ گرم