غلاف حمل سیگار برگ کوهیبا

Cohiba
مخصوص حمل و نقل سیگاربرگ