فندک پیپ

995,000 تومان

فندک پیپ

ساروم سرکج پیپ ساروم ژاپن

جهت قرارگیری مناسب شعله بر روی توتون به منظور کنترل بهتر میزان حرارت و آسیب نرساندن به لبه آتشگاه