فندک لوکس سرکج

مخصوص پیپ

گازی

جهت قرارگیری مناسب شعله بر روی توتون به منظور کنترل بهتر میزان حرارت و آسیب نرساندن به لبه آتشگاه