فندک کلیپر

تومان295.000

سر کج بزرگ گازی
مسی
Cliper pipe lighter

جهت قرارگیری مناسب شعله بر روی توتون به منظور کنترل بهتر میزان حرارت و آسیب نرساندن به لبه آتشگاه