فیلتر اسلیم رانسون

75,000 تومان

Filter Ronson slim
فیلتر اسلیم رانسون
فیلتر مخصوص چوب سیگار
شش میلی متر