فیلتر رسی

تومان30.000

فیلتر رسی

( philtpads ) ( فلت پد ) ( clay filter ) ساخت پاسارگادتاباک

کف آتشگاه قرار می گیرد ، اسموکی خنک را تجربه خواهید کرد و شیره توتون را جذب می کند ، هر عدد ده بار تخلیه توتون دوام دارد ، ده ضربدر ده یعنی صدبار