فیلتر کریستالی پیپ

تومان125.000

کف آتشگاه قرار می گیرد جهت جذب شیره حاصل از سوختن توتون و کمک به خنک شدن سوختن