فیلتر کریستالی پیپ

85,000 تومان

کف آتشگاه قرار می گیرد جهت جذب شیره حاصل از سوختن توتون و کمک به خنک شدن سوختن