نخ تمییز کننده پیپ یا چوب سیگار

75,000 تومان

توضیحات

ضخیم هر بسته ۵٠ عدد
کانال ادوات پیپ،سیگاربرگ،سیگارپیچ و زیپو

 

نخ تمیز کننده پیپ:
نخ به دوگونه زبر و نرم عرضه می گردد. در صورتی که پس یک یا دو اسموک پیپ خود را تمیز می کنید از نخ نرم استفاده کنید و در صورتی که دیر به دیر پیپ خود را نخ می کشید از نخ  زبر استفاده کنید.