پولیش استم پیپ savinelli stem polish

تومان195.000

Stem polish savinelli
پولیش استم پیپ
مناسب استم های ابونیت پیپ

جهت بازیابی جلای اولیه و ترمیم محدود خط و خش های ایجاد  شده بر روی استم بصورت مختصر مناسب است

بوسیله پارچه مناسب و ترجیحا پد مخصوص پولیش استفاده شود