پولیش پیپ پاساپولیش

تومان95.000

pasapolish
پولیش پیپ پاساپولیش
Pasapolish
۲۰ ml
Pasargadtabac’s Pipe Polish liquid ( Pasapolish ) to polish the briar pipes solves the problem of opaque, aged pipes.

From the Pasargadtabac producer of briar pipes , the liquid is used to make the root become shiny again .
Pasapolish liquid is easy to use .
It is applied on a soft cloth , it is applied on the opaque or ruined briar pipe , it is left to dry and polished with a soft cloth .
Already with a treatment it eliminates all the signs of use and old age giving new life to the root pipe .
Pasapolish product is perfect for cleaning and maintenance of the pipe .

مناسب جهت بازگرداندن ظاهر و جلای اولیه به  بدنه پیپ های برایری می باشد همچنین می تواند تا حدودی خط و خش ها و کهنگی ظاهری پیپ را نیز بصورت مختصر برطرف کند

بوسیله پارچه مناسب چند قطره بر روی بدنه پیپ برایری مالیده شود و پس از خشک شدن بوسله پارچه و یا پد مخصوص ، پولیش شود