پیپ ایتالیایی

‏پیپ استفاده شده ایتالیایی دسته بلند
بدون فیلتر

پیپ دکتر وفادار کلکسیونر
وضعیت خوب