پیپ ایتالیایی

استفاده شده قدیمی و وینتیج
بدون فیلتر
جیبی
ایتالیایی

پیپ دکتر وفادار کلکسیونر
وضعیت خوب