پیپ ایتالیایی

استفاده شده بسیاد قدیمی و وینتیج
بدون فیلتر

ایتالیایی
کوچک و زیبا

پیپ دکتر وفادار کلکسیونر
وضعیت خوب