پیپ

استفاده شده قدیمی و وینتیج
بدون فیلتر

پیپ دکتر وفادار کلکسیونر
وضعیت عادی