پیپ انگلیسی فالکون

استفاده شده اصلی قدیمی مهندس صادقی،لوله وسط تعویض شده با یک آتشگاه اضافه
وضعیت عادی