پیپ ایتالیایی

تومان2.950.000

کم استفاده شده
کلکسیونر محترم انجمن پیپ آقای دکتر قانع به علت مهاجرت
وضعیت عالی در حد نو