پیپ ایتالیایی

کم استفاده شده
کلکسیونر محترم انجمن پیپ آقای دکتر قانع به علت مهاجرت
وضعیت عالی در حد نو