پیپ ایتالیایی

استفاده شده آقای دکتر باطبی
وضعیت خوب