پیپ ایتالیایی

کم استفاده شده ، کلکسیونر محترم انجمن پیپ آقای دکتر قانع ، به علت مهاجرت
وضعیت عالی در حد نو