پیپ ایتالیایی

بسیار کم استفاده شده
فیلتر شش

پیپ مهندس احمدی کلکسیونر
وضعیت بسیار عالی