پیپ ایتالیایی

یک بار استفاده شده
کلکسیونر محترم
انجمن پیپ آقای دکتر قانع
به علت مهاجرت
وضعیت عالی در حد نو