پیپ ایرانی

استفاده شده
(برایر ایتالیایی )
کانادین بدون فیلتر
کلکسیونر محترم انجمن پیپ آقای دکتر قانع ، به علت مهاجرت
وضعی عالی در حد نو