پیپ ایرانی

کم استفاده شده کلکسیونی رینگ نقره و حالت اسکای ، کلکسیونر محترم انجمن پیپ آقای دکتر قانع ، به علت مهاجرت
وضعیت عالی در حد نو