پیپ ایرانی

سری اکونومی و تعداد محدود
متریال ایتالیایی
دست ساز ، رینگ زیبا روی شنک جهت مقاومت
با ادوات هدیه