پیپ ایرانی

سری اکونومی و تعداد محدود
متریال ایتالیایی
دست ساز ، رینگ زیبا روی شنک جهت مقاومت
این پیپ استند آپ است
با ادوات هدیه