پیپ ایرانی

متریال ایتالیایی ، برایر گرید بالا
تماما دست ساز ماسترو رحیمی
با ادوات هدیه