پیپ ایرانی

سری اکونومی و تعداد محدود
‌‌‎ برایر ایتالیایی
دست ساز ، استم با کیفیت ایتالیایی ، شماره ۱۰۱۹
با ادوات هدیه