پیپ ایرانی

‌‌‎پیپ ایرانی ، براير ایتالیایی
استم خاص
لیپ بالا
دست ساز
با ادوات هدیه