پیپ ایرانی

سری اکونومی و تعداد محدود
برایر ایتالیایی
دست ساز ، شماره ١١٣٩
با ادوات هدیه