پیپ ایرانی

رد برایر ایتالیایی
بدون فیلتر
حرفه ای،دست ساز
با غلاف چرمی مخصوص