پیپ ایرلندی

فقط یک بار استفاده شده ، هنرمند عزیز کشور آقای نویان
وضعیت عالی در حد نو