پیپ بی نظیر پارکر

Parker super bruyere

Made in London
England

قدیمی و ارزشمند
ترکیب برایر و بابمو خاص
مصرفی دانهیل
۴۰۰ یورو روز