پیپ ترک

کم استفاده شده
(بالاترین رده تولید ساهین ایگل ) ، کلکسیونر محترم انجمن پیپ آقای دکتر قانع ، به علت مهاجرت
وضعیت عالی در حد نو