پیپ ترک

4,950,000 تومان

کم استفاده شده گورد کالاباش با کلگی مرشام اصل
کلکسیونر محترم انجمن پیپ آقای دکتر قانع
به علت مهاجرت
وضعیت عالی