پیپ شماره ۷۰۰ ساخت ماسترو رحیمی

استند آپ ، مقاوم
با فینیشی خاص برگرفته از هنر کستلو