پیپ شماره ۷۰۰

ساخت ماسترو رحیمی
استند آپ ، مقاوم
با فینیشی خاص برگرفته از هنر کستلو