پیپ فرانسوی

استفاده شده

آقای شهیدی

وضعیت عادی و معمولی