پیپ چرچ

استفاده شده قدیمی
و
وینتیج
بدون فیلتر
دانمارکی دسته بلند
دسته کاملا نو جایگزین شده است
پیپ دکتر سلماسی
وضعیت خوب