توضیحات

پیپ
Kai Nielsen
پسر :
Viggo Nielsen
از سازندگان مطرح سبک دانمارک

فرم وولکانو
The Jewels of Denmark

شعار تبلیغاتی پیپ هاش هست ☝️☝️☝️

Grade A

همراه با امضای خود سازنده روی بگ چرمی

۹۵۰ یورو روز